TZ Punat

O nama

Turistička zajednica općine Punat

Pod topol 2, 51521 Punat
OIB: 18066022409
Tel: +385 (0)51 854 - 860
E-mail: info@tzpunat.hr

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Subota
08:00 - 20:00 h

Nedjelja 

08:00 -13:00 h

TZO Punat

U Turističkoj zajednici općine Punat (Pod topol 2, 51521 Punat) možete potražiti informacije:

 • o turističkoj i ugostiteljskoj ponudi, aktivnostima i atrakcijama destinacije;
 • o kulturnim, zabavnim, sportskim i drugim priredbama i manifestacijama na području destinacije;
 • o turističkim publikacijama: vodiči, prospekti, plan grada, karte, plakati, multimedijalni prikazi i sl.;
 • o ostalim informacijama vezanim uz turističku ponudu i razvoj turizma na području destinacije;
 • o prijavi i odjavi boravka te plaćanju boravišne pristojbe;
 • o obvezama privatnih iznajmljivača.

Svakim se radnim danom (pon-pet) od 8 - 15:30 sati možete obratiti Turističkoj zajednici ili nas nazvati na tel. 00385/51/854-860,  na e-mail info@tzpunat.hr  ili posjetiti naše mrežne stranice www.tzpunat.hr .

Turistička zajednica općine Punat osnovana je radi promicanja i unapređenja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane. Prema Zakonu o turističkim zajednicama (NN 55/2019) i Statuta Turističke zajednice općine Punat (Službeni novine PGŽ, br.15/2020.)

Zadatci turističke zajednice

Zadaće turističke zajednice općine ili grada prema Zakonu o turističkim zajednicama (NN 55/2019) su sljedeće:

 • promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja;
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou destinacije;
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora;
 • poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš;
 • izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou destinacije;
 • poticanje i sudjelovanje u uređenju destinacije u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture;
 • redovito, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, izdavanje turističkih promotivnih materijala, obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
 • poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude;
 • koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;
 • poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine;
 • poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje;
 • vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada;
 • dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada;
 • provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista;
 • organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda destinacije sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem Programu rada i Financijskom planu turističke zajednice;
 • ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade.
 • Turistička zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice otoka Krka i Primorsko-goranske županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Tijela Turističke zajednice općine Punat su Skupština, Turističko vijeće i predsjednik. Dužnost predsjednika TZ-a obnaša načelnik općine, gosp. Daniel Strčić..

Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz slijedećih izvora: boravišne pristojbe, turističke članarine i ostalih izvora.

Stručna služba Turističke zajednice ima sjedište u Puntu, Pod topol 2, čiji djelatnici obavljaju stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće Turističke zajednice.

direktor TZO Punat, Branko Karabaić

administrator  TZO Punat, Mirela Zelić