TZ Punat

Prijava vlasnika kuća, apartmana i stanova na području Općine Punat

 

 

Informacije za vlasnike kuća i stanova  za odmor

Poštovani vlasnici vikend kuća i stanova za odmor!

U cilju prevencije širenja koronavirusa (SARS - CoV-2) i COVID-19 bolesti na području otoka Krka, na koordinaciji  Gradonačelnika i Općinskih načelnika Otoka Krka donesena je odluka o evidentiranju turista na području otoka Krka i slanja informacije o istima nadležnom epidemiologu, radi daljnjeg postupanja.

ODLUKA: 
KOORDINACIJA GRADONAČELNIKA I OPĆINSKIH NAČELNIKA OTOKA KRKA - preuzmite .pdf

Vlasnici kuća, apartmana i stanova  za odmor, njihove obitelji i prijatelji obvezni su prijaviti se na prijaviti u sustav eVisitor za vrijeme svakog boravka na području Općine Punat  koji uključuje noćenje.  Prema Zakonu turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju u razdoblju od 15. lipnja do 15.rujna.

Molimo Vas da ovu odluku shvatite ozbiljno i u cilju dobrobiti cjelokupne zajednice pa i vas samih, prijavite svoje ukućane i sebe putem sustava eVisitor.

 

 

Slijedom razvoja događaja te potrebe za što odgovornijim ponašanjem svih građana, donijeli smo odluku o prilagođenom režimu rada za naredni period putem telefona i e - maila, bez primanja stranki!

Turistički ured TZO Punat na adresi Pod topol 2,Punat, od 13.03.2020. godine radi po novom režimu rada, od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:30 sati, ali ne primamo stranke.

Dostupni smo na telefonu 051/ 854 – 860 ili e-mailu: info@tzpunat.hr

Ove su mjere poduzete kao prevencija očuvanja zdravlja svih nas te s namjerom da doprinesemo da se ova situacija što prije normalizira i omogući nam nastavak rada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i molimo vas da se pridržavate ovih uputa.

 

EVISITOR – INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRIJAVU I ODJAVU TURISTA

Od 01.01.2016. u primjeni je novi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor, besplatna internetska aplikacija koja povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja.

Upute za prijavu:

> preuzmite upute: prijava-u-evistor-vikendasi--UPUTE.pdf

> https://www.evisitor.hr/Info/hr-HR/index.html

 

INFORMACIJA ZA PRISTUPANJE SUSTAVU EVISITOR UKOLIKO JOŠ NEMATE PRISTUPNE PODATKE U IZNIMNIM SITUACIJAMA ( KORONA VIRUS)

 

Svoje osobne podatke, OIB  i vlasnički list možete, iznimno, skenirane u pdf formatu ili fotografirane, poslati na e - mail adresu info@tzpunat.hr

VAŽNO:

Pri slanju e-maila, molimo da u e-mailu napišete  i osobnu izjavu u kojoj dopuštate Turističkoj zajednici Općine Punat:

* otvaranje Vašeg eVisitor računa i korištenje Vaših osobnih podataka za tu svrhu s elektroničkim potpisom odnosno Vašim imenom i prezimenom

*potvrđujete primitak TAN tablice

 

OBAVIJEST O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE  ZA 2020. GODINU

Od 01.01.2020. godine sukladno odredbi članka 15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19), članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine broj 71/2019) te Zaključka Primorsko-goranske županije, Županijske skupštine Klasa:021-04/19-01/5, Urbroj:2170/1-01-01/5-19-28 od 12. rujna 2019. godine, primjenjuju se nove zakonske odredbe o turističke pristojbe kako slijedi:

Razdoblje 15.6.-15.9. (Rok naplate paušala: 15.7.)

OPĆINA PUNAT ( Punat i Stara Baška) Iznos turističke pristojbe
Prvi i drugi član 120,00 kn
Za svakog slijedećeg člana 60,00 kn
 

 

Turistička pristojba za 2020.godinu po danu  po osobi  u umanjenom iznosu 70 % iznosi:

PUNAT I STARA BAŠKA 3,00 kn
 

 

Sukladno odredbi članka 4. stavka 1, 2 i 3, Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom, pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno:

 1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

 

Turističku pristojbu ne plaćaju:

 1. djeca do 12 godina
 2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
 3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
 6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
 7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

 

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

 1.  osobe od navršenih 12 do 18 godina i
 2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

 

Sukladno odredbi članka 8. ovoga Zakona članovima uže obitelji smatraju se:

bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Plaćanje turističke pristojbe sukladno odredbi članka 13. ovog Zakona za osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor

 • Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
 • Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.
 • Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 • Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu.
 • Kućom, apartmanom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a koji nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.
 • Odredbe stavaka 2. i 4. ovoga članka, osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

 

Rok uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici sukladno članku 17. stavku 3 i 4 ovog Zakona

 • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
 • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

 

 

Način prijave i odjave turista sukladno 22. članka ovog Zakona

 • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravaka
 • Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove svoje uže obitelji, koji turističku pristojbu plaća u godišnjem paušalnom iznosu, prijavu i odjavu turističkoj zajednici obavlja prvi put prilikom plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe
 • Način prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, podatke potrebne za prijavu/odjavu te način njihova utvrđivanja, prikupljanja i čuvanja ministar propisuje pravilnikom.

 

Prekršajne odredbe sukladno članku 29. ovog Zakona

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 2000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos turističke pristojbe do 15. srpnja tekuće godine ili ne uplati turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor, zadnjeg dana boravka (članak 17. stavci 3. i 4.) i
 2. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji propusti prijaviti ili odjaviti boravak osoba sukladno članku 22. stavcima 2. i 3. (članak 22. stavci 2. i 3.).

U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 6000,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.

 

Upute za plaćanje boravišne pristojbe

Uplatnicu preuzimate iz sustava eVisitor ili u uredu TZO Punat, a plaćanje vršite u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.

U nalogu za plaćanje ispunjavaju se sljedeći podaci:

Boravišnu pristojbu potrebno je uplatiti na sljedeći način:

 • IBAN: HR9510010051736004749
 • Model:67
 • Poziv na broj: OIB VLASNIKA NEKRETNINE – broj objekta u sustavu eVisitor
 • Primatelj: Boravišna pristojba – Punat
 • Opis plaćanja: Boravišna pristojba

 

> Zakon o turističkoj pristojbi:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

> Odluka o visini TČ, preuzmite .pdf:
Odluka_o_visini_TP_za_2020_PGZ.pdf