TZ Punat

N A T J E Č A J

Na temelju odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Punat, od 26. listopada 2011. godine, Turistička zajednica Općine Punat objavljuje

 

NATJEČAJ
za radno mjesto
 direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Punat

 

Direktor se imenuje na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju do 6 mjeseci.
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu( NN-br.149/2009, 116/2011), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice («Narodne novine», br. 110/10) Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

 1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke 1. ;
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu;
 6. da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti.
 7. da mu pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • kratak životopis;
 • domovnicu (ne stariju od 6 mjeseci) ili presliku osobne iskaznice;
 • za uvjet iz toč. 1.: dokaz o završenom studiju traženog smjera ili struke (presliku diplome);
 • za uvjet iz toč. 2.: presliku izvoda iz radne knjižice;
 • za uvjet iz toč. 3.: preslika svjedodžbe ili certifikat škole za strane jezike;
 • uvjet iz toč. 4: preslika diplome o položenom stručnom ispitu;
 • za uvjet iz to. 5.: potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove;
 • za uvjet iz toč. 6.: naznake u životopisu.

Napomena: Direktorom Turističkog ureda može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisom iz članka 21. Stavaka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), ali nema položen stručni ispit, ali ga mora položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti kratak program i plan rada TU TZO Općine Punat kojim u osnovnim crtama predviđaju rad Turističkog ureda.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se intervju zasebno sa svakim kandidatom, a o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana od dana objave oglasa, odnosno natječaja. Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj-ne otvarati“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT, Pod topol 2, 51521 Punat

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Punat zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o natječaju je objavljena u «Novom listu», u nedjelju 05. veljače 2012. godine.

Punat, 06. veljače 2012.
Broj:04./4.1.-5