TZ Punat

KUD „PUNAT“ Punat - CANCELED

FG „PUNAT“ Punat

25.06. MARTEDI, ORE 21:30, PUNAT – CONCERTO AL PASSEGGIO GRUPPO
FOLCLORISTICO „PUNAT“ & CORO MASCHILE „RAŠKETA“

Klapa „RAŠKETA“ Punat