TZ Punat

NATJEČAJ ZA DIREKTORA TU TZO PUNAT

Na temelju odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Punat, od 24.01.2011. godine, Turistička zajednica Općine Punat objavljuje

 

NATJEČAJ
za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Punat
na neodređeno vrijeme

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice («Narodne novine», br. 110/10):

 1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke 1. ;
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu;
 6. da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. kratak životopis;
 2. domovnicu (ne stariju od 6 mjeseci) ili presliku osobne iskaznice;
 3. za uvjet iz toč. 1.: dokaz o završenom studiju traženog smjera ili struke (presliku diplome);
 4. za uvjet iz toč. 2.: presliku izvoda iz radne knjižice;
 5. za uvjet iz toč. 3.: preslika svjedodžbe ili certifikat škole za strane jezike;
 6. uvjet iz toč. 4: preslika diplome o položenom stručnom ispitu;
 7. za uvjet iz to. 5.: potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu ili svjedodžbu ili certifikat odgovarajuće obrazovne ustanove;
 8. za uvjet iz toč. 6.: naznake u životopisu.

Zainteresirani kandidati dužni su dostaviti kratak program i plan rada TU TZO Općine Punat kojim u osnovnim crtama predviđaju rad Turističkog ureda.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere poznavanja stranog jezika te intervju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O mjestu i vremenu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje 8 dana prije testiranja.

Natječaj je otvoren zaključno sa 21. veljače 2011. godine. Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT, Pod topol 2, 51521 Punat

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Turistička zajednica Općine Punat zadržava si pravo da odbije sve pristigle ponude na natječaj bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o natječaju je objavljena u «Novom listu», u nedjelju 13. veljače 2011. godine.